Aktualności

logo2Prezentuję wyniki po 9 edycjach konkursu krajoznawczego.
Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na apelu kończącym rok szkolny.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i zapraszam w przyszłym 
roku szkolnym.

RANKING po dziewięciu edycjach

Joanna Kuźba

Podsumowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin w roku szkolnym 2016/2017

8 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni odbyła uroczysta gala finałowa, w trakcie której przedstawiono efekty prowadzonych przez KZG działań edukacyjnych.
Gimnazjum nr 4 znalazło się wśród  zwycięskich placówek i otrzymało prestiżowy tytuł „Lider Lokalnej Ekologii” oraz statuetkę i dyplom. Komisja oceniająca przebieg projektu w placówce przyznała również nagrodę indywidualną dla koordynatora, za największą aktywność  w realizacji projektu na terenie swojej placówki.

1  4

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2016/2017 po raz dziewiętnasty realizował działania w zakresie edukacji ekologicznej skierowane do mieszkańców z terenu Związku, w tym szczególnie we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud. Działania w zakresie edukacji ekologicznej w bieżącym roku szkolnym obejmowały zasady racjonalnej gospodarki i ochrony wód, zarówno tych podziemnych jak i powierzchniowych. W br. szkolnym uczestniczyło w nich łącznie ok. 30 tys. dzieci i młodzieży z 80 różnych placówek oświatowych.

W ramach projektu ekologicznego "Lider Lokalnej Ekologii" Gimnazjum nr 4 realizowało zadania zaproponowane przez Związek, zgodnie z hasłem przewodnim projektu, wg. bieżącej oferty edukacyjnej, tj.: przeprowadzono  Ekowywiadówkę, spotkania z rodzicami, szkolenie rady pedagogicznej, zorganizowano wycieczki terenowe, spotkania na terenie placówki ze specjalistami z dziedziny obejmującej projekt, akcje ulotkowe i plakatowe, gazetki szkolne, a także przygotowano przedstawienia i apele, szkolny turniej wiedzy ekologicznej czy też konkursy plastyczne, literackie. Dodatkowo przeprowadziliśmy zadania własne zgodne z tematem projektu. Całość zadań, wykonanych, a następnie opisanych w sprawozdaniu (https://test.kzg.pl/wp-content/uploads/2017/05/Gimnazjum-nr-4_Rumia.pdf) została oceniana przez komisję i otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w konkursie fotograficznym „Ukryte piękno w wodzie”. Uczennica klasy III b Natalia Kudlicka zdobyła wyróżnienie.

7 
Natalia Kudlicka
więcej zdjęć:     https://drive.google.com/open?id=0By_zNDpt0BzueUdVQWF3M0NRQmc 

link do galerii zdjęć z uroczystej gali:  https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-20162017/podsumowanie-edukacji-ekologicznej-20162017/

link do relacji z gali w TTM: http://www.telewizjattm.pl/dzien/2017-06-08/42922-kzg-nagradza-za-eko-postawy.html?play=on

Szkolny Koordynator Projektu
Joanna Kuźba

Każdy kolejny rok cechuje się szybkim rozwojem techniki komputerowej i nowymi zastosowaniami komputerów. Duży nacisk na rynku pracy stawia się na umiejętności programowania. Uczniowie zaznajomieni z językami programowania o wiele lepiej poradzą sobie w życiu. To z kolei stwarza sytuację, w której umiejętność posługiwania się technologią informatyczną, nawet w podstawowym zakresie, staje się nie tyle luksusem, ale niezbędną koniecznością.

Ucząc się programowania uczniowie nabywają umiejętności rozwoju myślenia abstrakcyjnego, przyczynowo -skutkowego, rozszerzają zainteresowania poznawcze, logicznego i uporządkowanego myślenia oraz umiejętność planowania. Warto więc poświęcić trochę czasu na przeprowadzenie zajęć, które będą rozwijały kluczowe umiejętności. Będzie to, w perspektywie czasu, bardzo opłacalne, gdyż zauważy się u uczniów szybsze kształtowanie pojęć. Poprawi się również ich zdolność do zapamiętywania informacji, rozumienia ich i wykorzystywania w praktyce.

W trosce o rozwój naszych uczniów wprowadziliśmy w roku szkolnym 2016/19 innowacyjne programy nauczania pt.: „Program Informatyka w Gimnazjum „programowanie dla każdego” oraz „Program Informatyka z elementami przedsiębiorczości”

Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych oraz chętni w ramach zajęć dodatkowych. Plany pracy zajęć obowiązkowych zmodyfikowaliśmy i rozszerzyliśmy o naukę programowania. Będziemy uczyć programowania w języku, Scratch, Baltie, a na zajęciach dodatkowych: w języku Python, Turbo Pascal i C++.

 

Sprawozdanie z realizacji z wprowadzenia innowacji informatycznych prowadzonych

w okresie  od IX 2016 do VI 2017 r.

w  Gimnazjum nr 4 w Rumi

W trosce o rozwój naszych uczniów wprowadziliśmy w roku szkolnym 2016/17 innowacyjne programy nauczania pt.: „Program Informatyka w Gimnazjum „programowanie dla każdego”, „Program Informatyka z elementami przedsiębiorczości” oraz dwa niepłatne koła informatyczne.

Innowacją zostali objęci wszyscy uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych oraz chętni - w ramach zajęć dodatkowych. Plany pracy zajęć obowiązkowych zostały zmodyfikowane i rozszerzony o naukę programowania. Pracowaliśmy w językach programowania tj.: Scratch, Baltie, Logo Komeniusz, Turbo Pascal.

Uczniowie wykazywali się nabytymi umiejętnościami z różnych dziedzin informatyki (edytor tekstowy, edytor graficzny, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, tworzenie stron WWW, programowaniem, pisaniem gier).

Programy sprzyjały rozwojowi uczniów, kształtowały ich umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki. Co ujawniło zainteresowania i kształtowało uzdolnienia młodzieży w dziedzinie informatyki i matematyki.

Opis wykonania zadań i uzyskane efekty:

            Uczniowie w okresie kształcenia informatycznego nabyli umiejętności:

-        wybierania i łączenia różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia;

-        rozwiązywania typowych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych;

-        rozumienia i stosowania norm prawnych dotyczących ochrony danych i używanych programów;

-        umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do rekreacji i relaksu;

-        dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów;

-        planowania i organizacji własnej pracy;

-        porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia;

-        efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

-        rozwiązywania problemów w sposób twórczy;

-        odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

-        poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

 

Uwagi i spostrzeżenia:

Uczniowie klas III deklarują podjęcie dalszej nauki związaną z informatyką. Brali udział w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym. Naszym sukcesem było zorganizowanie na rajdzie „ Akademia Jedi” punktu „Warsztat nowych technologii”

 

Uczestnicy rajdu – uczniowie rumskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - mogli zmierzyć się z programowaniem robota. Ich zadaniem było wykorzystanie poznanej wiedzy do zaprogramowania trasy przejścia robota od startu do warsztatu, pokonując napotkanie przeszkody. Musiał użyć światła i uruchomić muzykę. Kolejnym elementem było obejrzenie prezentacji multimedialnej pt: „Roboty w filmie Gwiezdne Wojny” i przetestowanie gier różnego typu napisanych przez naszych uczniów m.in. „Szkoła Star Wark”.

  111 097094105

Został wyłoniony najlepszy programista Gimnazjum nr 4 Patryk Chatys z klasy IIIb. Na szczególne wyróżnienie zasługują, za kreatywne myślenie i zaangażowanie: Rozalia Pijor z klasy IIc, Zuzanna Moskal z klasy IIb, Julia Leszczyńska, Oliwia Budzisz, Oliwia Tomkiewicz i Laura Urbaniak-Dzienisz i uczennice z klasy Ib.

Nauczyciel informatyki

Elżbieta Ambo

page7Realizacja ZADANIA 2 w ramach konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie 2- Zorganizowanie zajęć dla uczniów mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec różnorodnej odmienności związanej z chorobą, zaburzeniami, odmiennością kulturową, statusem społecznym, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną itp.

Dnia16 maja br. odbyły się spotkania warsztatowe dla uczniów klas 3, prowadzone przez nauczyciela języka polskiego Katarzynę Mączkę i oligofrenopedagoga Magdalenę Zasadzinską.

Tematyka warsztatów obejmowała szeroko pojętą tolerancję na wielu płaszczyznach - kulturowych, wyznaniowych, ze wzgl. na status społeczny , orientację seksualna , sytuacja rodzinna oraz chorobami przewlekłymi.

Dyskusja była bardzo zacięta, uczniowie ścierali się pod wieloma względami, nie przypuszczali ze zjawisko tolerancji może wywołać takie emocje. Swoje przemyślenia notowaliśmy na mapach myśli, zaznaczając to co dla nas ludzi, uczniów, Polaków było najważniejsze .

Wnioski okazały się dość zaskakujące:

 • uczniowie stwierdzili, iż w stosunku do osób z którymi są emocjonalnie związani są w stanie nagiąć swoje poglądy, nawet gdy są one radykalne,
 • nasza tolerancja zwiększa się, jesteśmy łagodniejsi w ocenach,
 • większość z nas doszła do wniosku, że u podstaw nietolerancji zazwyczaj leży strach, brak wiedzy i uprzedzenia,
 • znaczniej łatwiej jest nam akceptować rzeczy , które znamy, są nam bliskie,
 • im więcej wiemy na temat otaczającego nas świata tym łatwiej jest nam zaakceptować inność,
 • tylko od nas zależy czy kształtowanie postawy tolerancji wobec innych,
 • powinniśmy więcej dyskutować z nauczycielami, katechetami, rodzicami aby poszerzać nasze horyzonty i punkt widzenia na otaczająca nas rzeczywistość,
 • uczniowie zadeklarowali aby tego typu zajęcia weszły na stałe w program integracyjny naszej szkoły

Opinia uczennicy:

„Na naszych wtorkowych lekcjach języka polskiego- 16 maja na 5 i 6 godzinie - odbyła się lekcja na temat tolerancji- pojęcia, które w ostatnim czasie stało się dosyć popularne. Zostaliśmy podzieleni na grupy.

Każda z nich musiała poszukać odpowiedzi na kilka pytań, aby lepiej zaznajomić się z tym tematem. Zapoznaliśmy się z trzema cytatami dotyczącymi tego pojęcia, które oddawały całą istotę tolerancji.

Następnie rozmawialiśmy czym tak naprawdę ona jest, z czego wynika, jakie organizacje ją wspierają, wymieniliśmy kilka jej przykładów oraz jak nasz kraj wypada pod tym względem na tle innych państw.

Głównym wnioskiem, który wysunęliśmy jest fakt, że nietolerancja wynika przede wszystkim z niewiedzy, braku szacunku, zrozumienia, empatii do drugiego człowieka a także często powtarzanych, nieprawdziwych stereotypów.

Pamiętajmy, że "Nie musimy akceptować cudzych przekonań, ale musimy akceptować prawo innych do ich posiadania." W moim odczuciu lekcja ta była nam potrzebna, ciekawa a także skłaniająca do przemyśleń.          

Daria , kl. 3b

Lekcje o tolerancji przeprowadzono również w 2 i 3 klasach. Oto przykład jednej z nich.

Opracowały:

Dorota Gadomska

Magdalena Zasadzińska

Realizacja ZADANIA 5 w ramach konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 page4

Zadanie 5- Cykliczne przygotowywanie gazetki ściennej omawiającej problematykę każdej z osobna bądź wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Gazetki ścienne to nieodłączny "krajobraz" naszej szkoły.

Są barwne, a więc rozświetlają szkolne korytarze oraz sale lekcyjne. Pełnią także ważną rolę informacyjną oraz edukacyjną

. Pozwalają zaprezentować wydarzenia z życia szkoły czy klasy. Są także dobrym miejscem, gdzie uczeń zaprezentuje swoje zainteresowania, pasje itp.

Z racji tego, że szkoła nasza jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, cyklicznie zamieszczamy informacje na tablicachprzedstawiające problematykę każdej z osobna bądź wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych naszych uczniów.

Gazetki w naszej szkole to także budowanie dobrych relacji rówieśniczych, współpraca uczniów w ramach klasy a także szkoły. Praca nad gazetką nosi w sobie wiele elementów pracy projektowej, wymaga od uczestników zdyscyplinowania i odpowiedzialności za wykonanie zadania. Daje także satysfakcję, uczy, że szkoła to nasze wspólne dobro, o które każdy musi się troszczyć.

Wnioski i spostrzeżenia:

 • zaznajomiono uczniów z problemami dotyczącymi funkcjonowania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( niedowidzenie, autyzm, niepełnosprawność w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch),
 • zapoznano uczniów z problemami osób niepełnosprawnych i metodami pracy z nimi,
 • zachęcono uczniów  do wzajemnej współpracy.

Opracowały:

Dorota Gadomska

Magdalena Zasadzińska

page5Realizacja ZADANIA 4 w ramach konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIE- 4- Przygotowanie plakatu i ulotki zawierające informacje na temat postępowania w różnych trudnych sytuacjach oraz dane osób nauczycieli, którzy udzielą im wsparcia. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Uczniowie wykonując ulotkę pt.: "Bezpieczne wakacje - zachowanie się w trudnych sytuacjach"  i plakat pt.: "Prawa dziecka" korzystali z różnorodnych technik rysunkowych ( ołówek, pastele, kredki) i malarskich ( akwarele, tempery).  Mogli korzystać z technik mieszanych oraz wykorzystywać elementy graficzne wykonane techniką komputerową.

Temat ulotki został im szczegółowo omówiony na zajęciach Edukacji dla bezpieczeństwa, a plakat na zajęciach z plastyki i zajęciach artystycznych.

Uczniowie, w tym uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  chętnie projektowali ulotkę, której tematyka ze względu na zbliżające się wakacje była interesująca i praktyczna.

Do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaźnione gimnazjum a owoce prac można podziwiać w galerii szkolnej.

Zalety tworzenia prac plastycznych:

Działania plastyczne są doskonałym polem dla pracy w grupie, są niezastąpionym narzędziem integrującym zespół klasowy, a tym samych całą społeczność szkolną. Urok tworzenia zespołowego tkwi przede wszystkim w zabawie i wzajemnej pomocy.

Twórczość plastyczna stymuluje rozwój każdego ucznia, jest płaszczyzną kształtowania myślenia, inicjatywy w działaniu, oraz integracji grupowej, która jest niezwykle ważna szczególnie w klasach integracyjnych.

Działania artystyczne w grupie mobilizują do tworzenia, uzewnętrzniają zainteresowania uczniów, pomagają w pokonywaniu własnych słabości.

Wspólne tworzenie dodatkowo umożliwia uczniom uczenie się od siebie. Poniżej wymienione i opisane zostały wybrane techniki sprzyjające pracy w

Uwagi:

Dzięki zajęciom plastycznym uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może  znaleźć przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i rozwoju, może liczyć na pomoc ze strony rówieśników, otrzymuje fachowe i specjalistyczne wsparcie ze strony nauczycieli.

Cała społeczność szkolna natomiast podnosi poziom swojej wiedzy, uwrażliwia się na piękno otaczającego świata a także  wpływa na integrację edukacji całego zespołu szkolnego.

Opracowały:

Dorota Gadomska

Magdalena Zasadzińska

Iwona Skrzoska- Dziewiałtowicz

page6Realizacja ZADANIA 3 w ramach konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie 3- Organizacja wśród uczniów sondażu – w jaki sposób możemy pomóc (indywidualnie lub instytucjonalnie ) uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W maju br. przeprowadzono wśród uczniów naszej szkoły ankietę pt. „Niepełnosprawni w świecie pełnosprawnych”.

Analiza ankiet pokazała .jak różne jest rozumienie pojęcia osoby niepełnosprawnej. Najczęstszymi sformułowaniami były:

 • Osoba, która nie może samodzielnie  wykonywać pewnych czynności
 • Ktoś kto potrzebuje pomocy drugiej osoby
 • Osoba sparaliżowana
 • Osoba upośledzona umysłowa
 • Osoba która jest w stanie funkcjonować jak normalny człowiek
 • Ktoś kto zmaga się z chorobą ,która wpływa na jego funkcjonowanie
 • Ktoś taki sam jak my ,ale o ograniczonych możliwościach
 • Ktoś kto wymaga cierpliwości i więcej serca
 • Ktoś kto ma problemy z poruszaniem się, niewidomy, na wózku, mający znaczne problemy ze słuchem, pozbawiony kończyn
 • Ktoś kto potrzebuje więcej czasu i uwagi
 • Ktoś kto nie jest świadomy tego co robi
 • Chory
 • Ma takie same prawa jak my ale ogranicza go choroba
 • Ma problemy z nauką
 • Ma znaczne problemy ze zrozumieniem wiedzy
 • Ktoś komu trzeba pomóc, nie śmiać się ale wspierać
 • Taki sam człowiek jak my, ale potrzebujący więcej miłości, pomocy, cierpliwości od nas
 • Niczym się nie różni
 • Należy się jej szacunek i cierpliwość
 • Osoba ,która jest sprawna ale czasami potrzebuje pomocy
 • Nie ma jednej słusznej definicji
 • Nie jest ani lepsza ani gorsza od nas

Większość uczniów stwierdziła, że osoby niepełnosprawne są w stanie funkcjonować samodzielnie we współczesnym świecie.

Problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne na co dzień według uczniów to:

 • Bariery architektoniczne
 • Krzywdzące stereotypy na temat osób niepełnosprawnych
 • Utrudniony dostęp  do placówek medycznych
 • Dyskryminacja
 • Problemy w znalezieniu odpowiedniej szkoły i pracy

Uczniowie zdecydowanie opowiadają się za integracyjnym modelem funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (w szkole, w miejscu pracy).

Do najbardziej popularnych i krzywdzących stereotypów na temat w/w osób z którymi się spotkali to :

 • Osoba słaba, wymagająca opieki
 • Osoby poszkodowane przez los
 • Stereotyp kary bożej
 • Osoba zamknięta w sobie

Zgodnie stwierdzono, że multimedia sprzyjają integracji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych :

 • Jako środek komunikowania się
 • Narzędzie do nauki i pracy
 • Baza wiedzy
 • „okno na świat”

Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili ,że nasza szkoła jest przyjazna i dostosowana do osób niepełnosprawnych (podjazdy, nauczyciele wspomagający, pomoce dydaktyczne, zajęcia rewalidacyjne, koła zainteresowań, imprezy szkolne).

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie istnieje ,bynajmniej w naszej placówce, pojęcie niepełnosprawności, wszyscy jesteśmy równi ,każdy z nas ma jakieś deficyty ale wspólnie możemy pokonać wszystkie trudności.

Opracowały:

Dorota Gadomska

Magdalena Zasadzińska

page2Zadanie 7- Organizacja konkursu plastycznego – znam swoje prawa i obowiązki. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Uczniowie biorąc udział w konkursie plastycznym pt.: "Prawa dziecka" korzystali z różnorodnych technik rysunkowych ( ołówek, pastele, kredki) i malarskich ( akwarele, tempery). Mogli korzystać z technik mieszanych oraz wykorzystywać elementy graficzne wykonane techniką komputerową. Temat konkursu został im szczegółowo omówiony na zajęciach plastycznych, artystycznych i godzinach wychowawczych, prawa dziecka i człowieka omówione szczegółowo omówione na zajęciach historii, języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie.

Do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaźnione gimnazjum a owoce prac można podziwiać w galerii szkolnej.

Zalety tworzenia prac plastycznych:

Działania plastyczne są doskonałym polem dla pracy w grupie, są niezastąpionym narzędziem integrującym zespół klasowy, a tym samych całą społeczność szkolną. Urok tworzenia zespołowego tkwi przede wszystkim w zabawie i wzajemnej pomocy.

Twórczość plastyczna stymuluje rozwój każdego ucznia, jest płaszczyzną kształtowania myślenia, inicjatywy w działaniu, oraz integracji grupowej, która jest niezwykle ważna szczególnie w klasach integracyjnych.

Działania artystyczne w grupie mobilizują do tworzenia, uzewnętrzniają zainteresowania uczniów, pomagają w pokonywaniu własnych słabości.

Wspólne tworzenie dodatkowo umożliwia uczniom uczenie się od siebie. Poniżej wymienione i opisane zostały wybrane techniki sprzyjające pracy

Uwagi:

Dzięki zajęciom plastycznym uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może  znaleźć przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i rozwoju, może liczyć na pomoc ze strony rówieśników, otrzymuje fachowe i specjalistyczne wsparcie ze strony nauczycieli.

Cała społeczność szkolna natomiast podnosi poziom swojej wiedzy, uwrażliwia się na piękno otaczającego świata a także  wpływa na integrację edukacji całego zespołu szkolnego.

Opracowały:

Dorota Gadomska

Magdalena Zasadzińska

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt z nami

Gimnazjum nr 4
im. Karola Wojtyły


  ul. Batorego 29
  84-230 Rumia
  tel. (058)6710140

Numer NIP 5881993770
Numer REGON 000736445


e-mail szkoły:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail witryny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

filmy

IIc

My na mapie

mapa